قیمت نفت در چند هفته اخیر تغییرات بزرگ نداشته و سرمایه گذاران در بازار این ماده خام دچار سردرگمی هستند. درک وضعیت بازار بسیار مهم است زیرا قیمت طیفی گسترده از سهام از این بازار اثر می پذیرد. در مطلب حاضر به محتمل ترین ..