صنعت نیروگاهی یکی از صنایع پیشران در اقتصاد کشور ها به شمار می رود که توسعه آن لازمه پیشرفت در دیگر صنایع و به تبع آن رشد اقتصادی کشور هاست. ظرفیت سالانه تولید برق کشور در حال حاضر حدود ٨٢ هزار مگاوات است...