شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به تازگی به محدوده هدف اول خود در محدوده ۴۵٠٠٠ ریال رسیده و درگیر مقاومت خود می باشد...