دو ماه پیش بود که نمودار شرکت بررسی شد و برای خرید در پولبک و محدوده زیر ١٨٠٠ تومان با حد ضرر ١۶٠٠ تومان پیشنهاد گردید و در این مدت کوتاه بازدهی بالای آن موجب شد تا بروزرسانی آن در اولویت قرار گیرد...