مقایسه ای خواندنی و روان از ارزش بازار شرکت های خاکستری بورس صنعت سیمان یکی از صنایع قدیمی و پایه در کشور به شمار می رود. هم اکنون در ایران نزدیک به ٨٠ کارخانه تولید کننده سیمان مشغول به فعالیت هستند و ایران با ظرفیت تولید ٨٨.۴ میلیون تن سیمان از نظر ظرفیت چهارمین رتبه را در کشورهای جهان بعد از چین و هند و ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد... پیش بینی می شود این ظرفیت، به دلیل تکمیل کارخانجات در دست احداث تا پایان سال ١۴٠٢ به حدود ٩١ میلیون تن بالغ شود...