این سهم به واسطه ارزش های بنیادی و تکنیکالی تارگت های هم سو داشته و با توجه به پتانسیل قراردادهای جدید دلاری و ورود نقدینگی قوی به سهم سیگنال خرید صادر کرد...