شرکت ایران ترانسفو امروز به تازگی از سقف کانال خود خارج شده و امروز نیز توانست از مقاومت ۶٨٠٠٠ ریالی خود عبور کند. اندیکاتورها قدرت حرکتی مناسبی به خود گرفته اند و هیچ گونه واگرایی در کوتاه مدت و میان مدتی مشاهده نمی گردد.