شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در تاریخ ١٧ شهریور ١٣٨٨ تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و در تیرماه ٩٧ دربورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.