رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند به طور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان های مشابه در سال های قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمی‌دهد اما حرکت سرمایه به مسیر بورس نسبت به دوره های قبل متفاوت است پس...