این سهم با ایجاد سیکل نوسانی خوب ، رسیدن به کف حمایتی ، وضعیت مناسب تکنیکالی و خبرهای مثبت پیرامون شرکت ، سیگنال خرید صادر کرد...