آخرین خبرها از شرکتی که ارزش آن طی دو سال ۵٠ برابر شده است سهامدار عمده «سبزوا»: در خصوص سهام امانی به هیچ عنوان این سهام به فروش نخواهد رسید، اما در خصوص واگذاری سهام غیر امانی در بازار در راستای اجرای قانون حاکمیت شرکتی گام برداشته شده است و قطعا در ادامه اجرای قانون در دستور کار هیات مدیره است.