به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم دارویی با توجه به پتانسیل جهش عایدی و سهام شناور پایین و ورود سهامداران حقوقی جدید از یک سو و وضعیت تکنیکالی مناسب از سوی دیگر در موقعیت صعود خوبی قرار گرفته است