این سهم در صنعت حمل و نقل با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه و ورود سهامداران و نقدینگی جدید به سهم در کنار وضعیت تکنیکالی با تارگت های مناسب سیگنال خرید خوبی را صادر کرد...