این سهم لیزینگی با خبرهای قراردادهای جدید و تحولات وضعیت بنیادی در کنار نمودار صعودی و پتانسیل رشد مناسب خود سیگنال خرید صادر کرد...