این قطعه ساز با اخباری در خصوص واگذاری سهام مدیریتی شرکت در کنار افزایش سرمایه و وتارگت بالای تکنیکالی ، مستعد صعود خوبی بوده و سیگنال خرید صادر کرد...