این سهم به دلیل وضعیت بنیادی خوب در کنار پتانسیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ، سهم شناور اندک و احتمال جهش عایدی به همراه وضعیت تکنیکالی صعودی در موقعیت کم ریسکی برای کسب بازدهی مناسب قرار گرفته است...