به نظر می رسد با اغاز بازگشایی های پس از دوران قرنطینه، رخدادها در اغلب کشورها در حال بازگشت به روال عادی خود هستند؛ کاهش محدودیت های مربوط به همه گیری ویروس کرونا نیز سبب بهبود جزئی در وضعیت اقتصادی شده است... حالا با متغیرهای فعلی چه کنیم و دارایی خود را چگونه و با چه وزنی در بازارهای مختلف سرمایه گذاری کنیم...؟