بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، مقدار تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه اردیبهشت بالغ بر ١۵٩۶٨٧ تن محصول بوده که نسبت به میانگین ماهانه دوره ٣ ماهه گذشته آن، افزایشی ۶١ درصدی داشته است. همچنین مقدار فروش طی این ماه ......