بر اساس اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه، مقدار تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه اردیبهشت، شامل ۶٨٩۶٢ تن شمش فولاد و ٧١٢٠٢ تن آهن اسفنجی بوده است که در مقایسه با تولیدات شرکت طی فروردین ماه، افزایشی ۶ درصدی داشته است. در بخش فروش اما .......