یک سهم سرمایه گذاری خوشنام به چند دلیل بنیادی در نرخ های تعادلی و منفی سیگنال خرید صادر کرد...