بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی دوره ۵ ماهه سال جاری ۶٣٢٩۵ تن روغن بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۶٩۴۵٨ تن محصول، کاهش ٩ درصدی داشته است که دلیل آن .........