در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی به نظر می رسد قیمت سهم در قالب یک سیکل ۵ موجی در حال صعود می باشد. در حال حاضر سهم در موج ٣ الیوتی قرار دارد....