صندوق های سرمایه گذاری در سهام متاثر از فضای حاکم بر بازار هفته گذشته را با شناسایی سود حداقل ۴ درصد و حداکثر ١٢.٨ درصد پشت سر گذاشتند...