شرکت های قندی در هفته ای که گذشت با افزایش نرخ فروش به میزان بیش از ۵٠ درصد مواجه شدند و این در حالی ست که قیمت فروش درب کارخانه به ۶٣٠٠ تومان رسید که برای این صنعت نرخ قابل توجیه و جذابی به نظر می رسد. در هفته های گذشته چند سهم را بررسی کرده ایم و این هفته نیز به سه شرکت این صنعت ...