از دلایل افزایش تقاضا برای نمادهای گروه بانک را می‌توان انتشار اخبار مبنی بر افزایش نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌های و بدهی‌های ارزی طی سال ٩٨ می‌باشد. بر اساس گزارش منتشره در سامانه کدال، در پایان سال ٩٨ به منظور درج دارایی‌های پولی بانک‌ها در صورت‌های مالی، نرخ تسعیر یورو ........