در هفته پیش رو مجموعه ای متنوع و مهم از گزارش‌های مربوط به اقتصادهای بزرگ اروپایی و اقتصاد آمریکا منتشر می‌شود و محتوای این گزارش ها بر عملکرد بازارها اثر خواهد گذاشت. اما در کنار این گزارش‌ها عوامل ..