.. بدین ترتیب برآیند دو مجموعه عوامل مثبت و منفی جهت گیری بازارهای مالی را مشخص خواهد کرد. البته فعلا جو بازارها مثبت است. اما باید به چند موضوع دقت و همچنان با احتیاط رفتار کرد. نکته اول این است که روند بهبود شرایط اقتصادی آهسته است. اغلب تحلیلگران ..