حال پس از یک رشد شارپ و تکمیل اصلاح در قالب موجب ج به نظر می رسد آماده شروع یک روند صعودی دیگر است که به همین مفروضات می توان محدوده...