ویژه ریسک گریزان و بلند مدت نگرها «اوره» از معدود کامودیتی هایی بود که در دوران اوج ویروس کرونا کاهش قیمت نداشت. هرچند قیمت از آن زمان با کاهش حدود ١٨ درصد از ٢۶٠ دلار بر تن به حدود ٢١۵ دلار بر تن رسیده ولی باید در نظر بگیریم که قیمت ارز در سامانه نیما از ابتدای سال جاری ١٠درصد افزایش داشته و چشم انداز آن افزایشی است.