طی بازار روز چهارشنبه با افزایش تقاضا از سوی معامله گران حقوقی شاهد بازگشت روند صعودی به نمادهای بزرگ و تأثیرگذار بر شاخص بودیم چنانکه شاخص کل نیز که در ابتدا با روندی نزولی کار خود را آغاز کرده .......