انتظار افزایش نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن وجود دارد. از سوی دیگر فرمول قیمت خوراک تا کنون تغییری نداشته است اما به دلیل وابستگی نرخ تسعیر دلار با مواد اولیه، مطابق رشد نرخ نیمایی انتظار افزایش بهای مواد اولیه مطابق نمودار ...