صندوق های سرمایه گذاری در سهام متاثر از فضای حاکم بر بازار اردیبهشت ماه را نیز با ثبت بازدهی خوبی پشت سر گذاشتند و حداقل ١٣.٩٢ درصد و حداکثر...