در مورد پالایشگاه ها موضوعی که مطرح است این بود که حسابرسان باید صورتهای مالی را بررسی کنند و بعد از بررسی صورتهای مالی تصمیم بگیرید که آیا ذخیره ای بابت کاهش ارزش موجودی کالا گرفته شود یا نه؟ اگر باید ذخیره گرفته شود، باید چه میزان باشد؟