محصول اصلی شرکت سنگ دانه‌بندی منگنز می‌باشد که بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی اولین ماه از سال جاری ۴٨٠٠ تن می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل و با تولید ۴۵٠٠ تن محصول، افزایش ٧ درصدی داشته است. مقدار فروش اما ........