شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ ١۵ شهریور ١٣٨٢ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردیده و طی شماره ٢٠٨۶۶٩ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. برابر مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام.........