بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه فروردین ۵۴۵٠ تن محصول بوده که در مقایسه با میانگین ماهانه دوره سه ماهه گذشته و منتهی به ٢٩ اسفند، کاهشی ۴۶ درصدی داشته است که از دلایل اصلی آن .........