در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهم طی ۶ ماه اخیر در قالب یک موج ایمپالس در حال پیشروی بوده است. اصلاح اخیر سهم...