باید در نظر گرفت که تغییرات نرخ ارز برای تامین خوراک می تواند حـاشیه سود شـرکت را تغییر دهد و لازم است با توجه به رشد نـرخ ارز نیمایی طی هفته های جاری ...