امروزه پرداخت های الکترونیک بخش جدانشدنی از زندگی روزمره مردم جهان شده‌اند و روند رو به رشدی دارند. در ایران نیز به لطف شرکت‌های پرداخت الکترونیک سیر تکاملی حذف فیزیکی پول طی می‌شود. این سیر تکاملی از پیدایش دستگاه‌های ATM و پوزهای فروشگاهی تا پرداخت‌های موبایلی قابل مشاهده است.

بورس۲۴ : امروزه پرداخت های الکترونیک بخش جدانشدنی از زندگی روزمره مردم جهان شده‌اند و روند رو به رشدی دارند. در ایران نیز به لطف شرکت‌های پرداخت الکترونیک سیر تکاملی حذف فیزیکی پول طی می‌شود. این سیر تکاملی از پیدایش دستگاه‌های ATM و پوزهای فروشگاهی تا پرداخت‌های موبایلی قابل مشاهده است.

حال با پیدایش ویروس کرونا، پرداخت‌های الکترونیک نقش مهمی را ایفا می‌کنند. شرکت‌‎های فعال در ارائه خدمات پرداخت الکترونیک با ابداع پرداخت‌های غیرفیزیکی و غیرحضوری، در عدم شیوع این بیماری کمک بزرگی کرده‌اند و در همین سه ماه پیدایش ویروس کرونا، اهمیت پرداخت‌های الکترونیک بر همگان مشخص شده است.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش را می‌توان یکی از بزرگترین شرکت‌های PSP در ایران دانست. این شرکت همواره در بین سه شرکت اول پرداخت الکترونیک در کشور بوده است. بررسی عملکرد مثبت این شرکت در ماه فروردین امسال نسبت به اسفند 98، رشد پرداخت‍‌ های الکترونیکی و اهمیت روزافزون مردم به پرداخت غیرفیزیکی را نشان خواهد داد.

سهم بازار تراکنش همه بازارها

براساس نمودار سهم بازار تراکنش همه بازارها در ماه فروردین 99، که سهم تراکنش  12 شرکت پرداخت الکترونیک  در کشور بررسی شده است، پرداخت الکترونیک سامان با 19.11 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. شرکت پرداخت الکترونیک سامان با رشد0.12 درصدی نسبت به اسفند 98، برای نخستین بار سهم بازار بالای 19 درصد را در بین رقبای خود کسب کرده است. البته در طول 14 ماه رشد متوسط 0.06 درصدی را در سهم بازار تراکنش همه بازارها ثبت کرده است.

سهم بازار تراکنش کارتخوان

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، شرکت پرداخت الکترونیک سامان رتبه دوم را در سهم بازار تراکنش کارتخوان به خود اختصاص داده است. 18.99 درصد سهم بازار تراکنش کارتخوان این شرکت در فروردین 99 بوده و در طول 14 ماه ضمن حفظ رتبه دوم به طور متوسط 0.1  درصد رشد داشته است.

سهم بازار کارتخوان تراکنش دار

شرکت پرداخت الکترونیک سامان در فروردین 99 با رشد 0.09  درصدی و کسب 15.02 درصد از سهم بازار کارتخوان‌های تراکنش‌دار، رتبۀ دوم PSP‌ها را در این سهم به دست آورده است. همچنین در طول 14 ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت 1.07  درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.

شاخص اثر بخشی کارتخوان

شاخص اثربخشی کارتخوان به تقسیم سهم تراکنش، «سهم کارتخوان» گفته می شود. چنان چه این عدد بزرگتر از یک باشد به معنی جذب بالای تراکنش برای آن شرکت PSP است. شاخص اثر بخشی شرکت پرداخت الکترونیک سامان در فروردین ماه 1399 برابر با 1.361  بوده که با توجه به تعریف این شاخص و بیشتر بودن آن از یک، می‌توان گفت که شرکت بیش از سهم کارتخوان‌هایش تراکنش جذب کرده است. همچنین در این ماه، رتبۀ اول این شاخص در استان تهران در اختیار شرکت پرداخت الکترونیک سامان بوده است.

در طول 14 ماه گذشته، ضمن بزرگتر بودن شاخص اثر بخشی کارتخوان شرکت از یک، به طور متوسط، رشد مثبت 0.01 واحدی در این شاخص نیز برای شرکت رخ داده است.

 سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان            

پرداخت الکترونیک سامان در فروردین ماه 1399، با کسب 14.77 درصد، رتبۀ دوم PSP‌ها را در سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان به دست آورده است. از طرفی با رشد 0.47  درصدی نسبت به اسفند 98، رتبۀ دوم رشد این سهم در بین شرکت‌های PSP، به پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است.

همچنین، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان در طول 14 ماه گذشته، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت 0.11 درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.

سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش‌ اینترنت

شرکت پرداخت الکترونیک سامان با کسب 16.12  درصد از تراکنش‌های اینترنت در فروردین ماه 1399، رتبۀ سوم PSP‌ها را در این سهم به دست آورده است. از طرفی با رشد چشم‌گیر 2.05  درصدی نسبت به اسفند 98، رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش اینترنت در بین شرکت‌های PSP، به پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. از طرفی، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت 0.12 درصدی را نیز در طول 14 ماه گذشته در این سهم به خود اختصاص داده است.

در فروردین ماه 1399، رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت با 33.61 درصد، به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. همچنین، با رشد بالای 3.44 درصدی نسبت به اسفند 98، رتبۀ دوم رشد این سهم در بین شرکت‌های PSP، به پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است.