تمامی رخدادهای سیاسی و اقتصادی جهان در حال حاضر تحت تأثیر ویروس کرونا می‌باشد؛ هم چنین شیوع ویروس کرونا ثبت آمار‌هایی را در اقتصاد دنیا به دنبال داشته که طی دهه‌های اخیر و یا حتی از ابتدای ثبت برخی‌ آمارها بی‌سابقه بوده است.