نظرسنجی جدید از سرمایه گذاران که هفته قبل انجام شد نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد آنها درباره وضعیت بورس در ۶ ماه آینده دیدگاه مثبت ندارند. تعداد این گروه دو برابر سرمایه گذاران خوشبین است. تصویری که اکنون از وضعیت ..