شرکت ایران خودرو پس از تقریبا دو ماه غیبت امروز معاملات خود را آغاز کرد و با بازگشایی و تثبیت قیمت خود بالای ١٠٨٣ ریال اهداف میان مدتی سهم فعال شد...