قیمت ابتدا در قالب یک Zigzag از حوالی ٢٠٠٠ تومان تا محدوده ۴۶٠٠ تومان پیشروی کرد. اکنون به نظر می رسد قیمت در حال تشکیل ساختار اصلاحی...