عملکرد بازار سنگ آهن در دو هفته اخیر مثبت بوده و قیمت ها رشد نسبی داشته است. در چین فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شده و در برخی کشورهای دیگر نیز محدودیت فعالیت ها کمتر شده است. اما پیش بینی وضعیت بازار سنگ آهن ..