انبوه خبرها و تحلیل هایی که این روزها درباره وضعیت بازارهای مالی منتشر می شود سبب شده سرمایه گذاران دچار سردرگمی شوند. برای درک عوامل موثر بر عملکرد بازارها و رفتار سرمایه گذاران ضروری است ..