بورس ٢۴ : استدلال هایی در روزهای گذشته مطرح شده است مبنی بر این که رشد قیمت مسکن غیرعادی تر از رشد شاخص در بازار سهام است. این نوع تحلیل ها در این مسیر پیش می رود که زمینه تداوم رشد بازار سهام را فراهم بیاورد و تصویری روشن از آینده بورس پیش روی سهامداران و تازه واردهای بازار سهام قرار دهد. این استدلال بر چه پایه ای بنا نهاده شده و آیا درست است؟!