به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این قطعه ساز با خبرهایی در خصوص احتمال افزایش سرمایه از تجدید ارزیابیو رسیدن به سود مناسب و معامله بلوکی سهام در موقعیت سیگنال خرید خوبی قرار گرفت