بوکسوری را تصور کنید که از ابتدای سال هر حریفی از راه رسیده را به بدترین شکل ممکن زمین زده و خونین و مالین کرده است. حال روز سه‌شنبه حریفی قدرتر و سنگین‌ وزن‌تر وارد رینگ شد و این بار موفق شد برنده همیشگی را زمین‌گیر کند. در واقع بازار روز گذشته شبیه به همین بوکسورها بود و البته در دقایق پایانی با چشمانی کبود شده، دماغی خونین و لب‌های پاره شده به پا خواست و چندین مشت قدرتمند حواله فروشنده‌ها کرد تا بلکه برای آخرین راند از هفته جاری بتواند ...