امروز قیمت فلزات پایه کاهش یافته اما نگاه تحلیلگران به افق بازار مثبت است. رقم پیش بینی شده برای متوسط قیمت فلزات پایه در سه ماهه کنونی و وضعیت کلی بازار این فلزات به سرمایه گذاران کمک می کند ..