بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی دوره ۴ ماهه نخست سال مالی منتهی به ٣٠-٠٩-١٣٩٩، بالغ بر ۵١٣٠٣ تن روغن نباتی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۵٢۶۶٠ تن محصول، کاهش ٣ درصدی داشته است. در بخش فروش اما .......